Jdi na obsah Jdi na menu
 


Miloš Sládek

16. 6. 2009

 

Převzato ze stránek Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

 

PhDr. MILOŠ SLÁDEK

 

Vzdělání a dosavadní praxe

Narozen 7. 8. 1964 v Kladně. Po absolvování gymnázia studoval na Filozofické fakultě UK v Praze v letech 1982 - 1986 obor historie (diplomová práce o historicko-demografických a sociálních poměrech na třeboňských panstvích r. 1651 v semináři prof. Josefa Petráně). V letech 1986 - 1990 pracoval jako historik a archivář v Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy. V listopadu roku 1986 složil státní rigorózní zkoušku (titul PhDr.). Od roku 1990 až dosud působí v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. V letech 1994 - 1997 externě vyučoval na katedře historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 1998 přednáší starší českou literaturu na katedře české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze. Podílel se na řešení grantového úkolu Grantové agentury ČR č. 405/98/0053 (příprava digitalizované verze Průvodce po fondech literárního archivu Památníku národního písemnictví; projekt úspěšně dokončen roku 2000) a na programovém projektu Ministerstva kultury ČR č. DA 00P01 OLK 004 Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP (projekt ukončen v prosinci 2003, jeho obhajoba v červnu 2004). V roce 1995 krátce působil v oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea. Od roku 1997 pracuje též jako ředitel literární sekce České křesťanské akademie v Praze.

Podílel se na přípravě několika literárních a s dějinami literatury spjatých výstav, mimo jiné též výstavy Sláva barokní Čechie (scénář pětihodinové doprovodné akce, rekonstrukce barokní pouti do Hájku u Prahy, pro 60 účinkujících). Zpracoval více než desítku písemných pozůstalostí českých literárních historiků a spisovatelů. Režíroval studentská představení středověké hry O Kristově zmrtvýchvstání i o jeho oslavení a raně novověké lidové hry Komedie o Heleně, dceři císaře tureckého, podílel se na několika dalších divadelních rekonstrukcích her 19. století. V r. 2006 byl jedním z garantů literární části mezinárodní konference Bohemia jesuitica.

Vyučované předměty

Starší česká literatura
přednášky i semináře mají studenty vést k pochopení specifik středověké a raně novověké literatury. V přednáškách je hlavní důraz kladen na nové poznatky o starší české literatuře a na pochopení duchovního světa tvůrce a dobového čtenáře. V seminářích se studenti seznamují se základními příručkami ke studiu problematiky, pokoušejí se interpretovat a editovat kratší texty. Některé ze seminářů textově vycházejí z edic a antologií, jiné z dosud v nové době netištěných textů. V letech 1999 - 2004 studenti edičně připravují k vydání rozsáhlou práci kapucína Martina z Kochemu Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše (česky poprvé vyšlo roku 1698, následují desítky desítky dalších vydání, v nové době nebylo tištěno); každý ze studentů dostává k editování cca 4 strany textu z přelomu 17. a 18. století, edičním zásadám a debatě o nich jsou věnovány 2 - 3 semináře.

Úvod do studia kulturní historie a starší české literatury (s Mgr. T. Havelkou)
přednášky mají usoustavnit znalosti studentů o kultuře středověku a raného novověku, a tím je připravit na specifika spjatá se studiem starší české literatury. Zvláštní pozornost je věnována vztahům mezi literaturou, hudbou a výtvarným uměním, otázkám filozofie dějin, vlivům bible na myšlení středověkého a raně novověkého člověka, vztahům mezi bohemikální německou, latinskou a českou literaturou, ale i problematice moderní muzejní, archivní a knihovní sítě a systému památkové péče. Pevnou součástí předmětu je úvodní soustředění, spojené s četbou středověkých a barokních textů v autentických prostorách středověkého hradu nebo barokní roubené chalupy. Přednášky M. Sládka a T. Havelky jsou doplňovány přednáškami externistů (Martin Svatoš, Jan Linka, Helena Kupcová, Jan Horský, Pavel Spunar a mnozí další).

Výuku starší literatury doplňují výběrové semináře věnované českému divadlu středověku, raného novověku a 19. století (ve spolupráci s Dr. Věrou Brožovou). V těchto seminářích je pozornost věnována nejen literárněhistorickým poznatkům, studenti zároveň v průběhu dvou semestrů nastudují některé z dramat, získávají tedy mimo jiné i praktickou zkušenost s textem a při premiéře a několika reprízách i určité herecké zkušenosti. Střídavě je větší pozornost věnována divadlu českého středověku a raného novověku (v r. 2003 premiéra středověké hry O Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení) a divadlu 19. století (koncem r. 2001 premiéra hry Mlynář a jeho dítě).

Důležitým doplňkem výuky starší české literatury a kulturní historie jsou kulturněhistorické exkurze. Jarní a podzimní exkurze trvají obvykle 1 - 5 dní, směřují nejčastěji k méně známým architektonickým skvostům české a moravské architektury i k významným místům z hlediska české literární historie. Letní exkurze trvají obvykle 10 dní a směřují do zemí a oblastí, které jsou pro české studenty méně známé a ve kterých je ještě možné se setkat s některými kulturněhistorickými relikty a zvláštnostmi (Litva, Ukrajina, východní Polsko). Důležitá je při těchto exkurzích spolupráce s historiky a literárními historiky, kteří se specializují na problematiku dané země (ukrajinista Bohdan Zylinskij, polonista Jan Linka, germanista Jan Kvapil, baltista Luboš Švec aj.).

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy, Praha-Jinočany, H+H, 1995, 255 s.
 • Šel psotník po humnech aneb Zaříkání, (s)prosté pohádky, potěšitelné studie a vyprávění z českého venkova i města minulého století, Tanvald, nakl. Petr Nový, 1997, 211 s.
 • Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze, Praha-Jinočany, H+H, 2000, 323 s.
 • Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých svátečních a příležitostných kázání, Praha, Argo, 2005, 446 s.

Ve sbornících:

 • Likvidace nemovitých kulturních památek v Čechách po r. 1945, Dějiny a současnost 13, 1991, s. 50 - 54.
 • První poznatky z výzkumu posázavské voroplavby, Muzeum a současnost 12, 1993, s. 96 - 101.
 • Poznámky k problematice českých pohřebních kázání 16. a 17. století, Literární archiv 27, 1994, s. 191 - 216.
 • Poznámka k problematice svatebních kázání v 17. století, Literární archiv 27, 1994, s. 217 - 227.
 • Vieriův Kristoslav a pobělohorská rekatolizace Čech, Literární archiv 27, 1994, s. 229 - 246.
 • Zázračná uzdravení a „dobrotivá vzhlédnutí“ v literatuře českého baroka, Literární archiv 27, 1994, s. 247 - 271.
 • Bezpečnost místa svatého před starého hada jedovatostí aneb Hájek v literatuře 17. a počátku 18. století a dvě kázání z jubilejní slavnosti roku 1723, in: Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století, Unhošť 2000, s. 1 - 64.
 • Dvě vyprávění Josefa Ferdka ze Slánska z poloviny minulého století, Posel z Budče 12 - 13, 1997, s. 34 - 37.
 • Nit příze v rukou tkalce aneb Na okraj pohřebního kázání V. A. Kozojedského z roku 1676, Posel z Budče 16, 1999, s. 25 - 33.
 • Krakonoš vytrestá tři zamilované důstojníky aneb Na okraj Jechovy Krakonošovské antologie, Čtení o Krakonošovi, Liberec 2002, s. 14 - 18,173 - 174.
 • Značně zchátralé a zbořené kostely v Čechách, in: Nová využití pro staré kostely, Ústí nad Labem 2002, s. 230 - 270.
 • Poněkud pokřivená zpráva o písemné pozůstalosti Čeňka Zíbrta, in: Čeněk Zíbrt a kulturní historie, České Budějovice 2003, s. 313 - 319.
 • Tři černé kvítky aneb Na okraj citací v české pobělohorské homiletice, in: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, Praha 2003, s. 309 - 316.
 • Kladské obrázky aneb Na okraj folkloristického výzkumu Jaromíra Jecha v Kladsku, Sborník z konference k česko-polským vědeckým kontaktům, Praha, Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002 - 2003, s. 467 – 473.
 • Na okraj Klugarova Katechizmu, Sborník k 65. narozeninám univ. prof. Alexandra Sticha, v tisku.
 • Literát (tvůrce literárních děl), in: Člověk českého raného novověku (edd. V. Bůžek, M. Nodl), Praha, v tisku.
 • Ukotvenost a ukotvitelnost pojmu barok v českých literárních vodách aneb Žvavý článek pro vyvolání diskuze, Česká literatura, v tisku.
 • Pik, vajs, puma (poznámka k věkové a profesní skladbě přispěvatelů do Zíbrtova Českého lidu), Čeněk Zíbrt a kulturní historie III, v tisku.
 • Na okraj postily Jana Kleklara, Sborník z konference Bohemia jesuitica 2006, v tisku.
 • Svatba pana profesora a co jí předcházelo aneb Rudolf Urbánek, Slaný a Louny, Slánské rozhovory 2006, v tisku.

Další příspěvky:

 • časopisy Tvar, Aluze, Souvislosti, Posel z Budče, Historická demografie aj.
 • Soupisy fondů literárního archivu PNP (Josef Vašica, Josef Bartsch, Antonín Truhlář, Zdeňka Tichá, Josef Brambora, Karel Doskočil, Čeněk Zíbrt, Antonín Rybička, Rudolf Urbánek, Vilém Václav Kremer, František Ladislav Čelakovský, Josef Kajetán Tyl, Jaromír Jech aj.
 • Ediční příprava a vedení autorského kolektivu: Dodatky k Průvodci po fondech literárního archivu PNP (1988 - 1995), Praha 1996.
 • Ve stadiu dokončení je takřka tisícistránková edice českého překladu Velikého života Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu (podle vydání z let 1698 a 1757, jedno z nejrozsáhlejších a nejdůležitějších děl lidové literatury s dalekosáhlými vlivy na podobu divadelních her, lidových slavností a zvyků aj.). Vyjde v r. 2007 v nakladatelství Argo za podpory Grantové agentury ČR.