Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozoruhodné kostely Pošumaví

23. 9. 2009

V rodném listě mají nejčastěji zapsáno 13. století a ačkoliv v průběhu staletí byly mnohé upravovány a přestavovány, většinou si zachovávají raně středověkou podobu. Jejich barvou je obvykle bílá, pyšní se věžemi shlížejícími na své okolí a mnohdy jsou výraznými dominantami obce nebo malebné pošumavské krajiny. Provázejí je tajemné pověsti a legendy, interiéry leckdy ukrývají poklady gotických maleb či jiných hodnotných uměleckých děl… Jsou dávnými svědky minulosti a jsou prostě krásné – kostely v okolí Sušice stojí za návštěvu. Dobře to věděl i Ladislav Stehlík, spisovatel a poutník, který ve své Zemi zamyšlené zachytil i jejich půvaby…

Mouřenec

Kostel s. Mořice

ObrazekPůvodnímu farnímu kostelu osady Mouřenec nad řekou Otavou a nad obcí Annín dalo vzniknout 13. století, později byl několikrát upravován. Jednolodní kostel má nad presbytářem dvoupatrovou hranolovou věž, k chóru přiléhá podkovovitá apsida s románským okénkem. Presbytář je sklenut čtyřcípou hvězdovou žebrovou klenbou, na hřbitově se nachází barokní kostnice. V roce 1993 byly v kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století - freska Posledního soudu představuje ikonograficky cenné výjevy Krista s apoštoly, Setkání tří živých s třemi mrtvými, Vážení duší atd.

Z Annína už není daleko na Mouřenec… kostel s románskou věží, strmějící na kopci nad řekou Otavou v místech, kam lidová obraznost umístila obětiště pohádkových obrů…

Když malířská dvojice Moravec a Ullrych malovala Mouřenec pro svůj otavský cyklus, možná, že se tu setkala s jednou zvláštností, jinde nevídanou. Na zdejší faře žil totiž farář, jehož vousatá brada, jistě neobvyklá u katolického kněze, byla svým majitelem nošena s povolením samého papeže. Jinou zvláštností je márnice… Hromady hnátů a lebek, naskládané ve staré márnici, slouží aspoň něčím studentům plzeňské lékařské fakulty.

Albrechtice

Kostel s. Petra a Pavla (Panny Marie)

ObrazekPůvodní kostel byl vysvěcen v roce 1179 salcburským arcibiskupem, na jeho místě byl před polovinou 13. století postaven současný kostel s obdélnou lodí, čtvercovým chórem a hranolovou věží. K úpravám došlo v 2. polovině 18. století (nový vchod v západním průčelí, kruchta…).V presbytáři se zachovaly gotické nástěnné malby, na severní straně lodi cenný gotický portál z doby stavby kostela.

Albrechtický kostelík s románskou věží a gotickými freskami je vedle Mouřence a Petrovic nejstarší svatyní kraje. Byl založen českým králem Vladislavem a jeho syn Albrecht, arcibiskup solnohradský, jej posvětil 5. května roku 1179. Valbové střechy chalup a poloha vsi na dvou svazích spojených silniční zátočinou přispívají k její malebnosti. Je tu hodně kamení a přírodních krás, ale odnepaměti tu bývalo vždycky málo chleba…

Petrovice

Kostel sv. Petra a Pavla

Výrazná jednolodní stavba s věží románského vzhledu a gotickou hradbou stojí na vyvýšeném místě uprostřed obce, její původ sahá do 13. století. Asymetricky umístěná věž byla v 19. století novogoticky upravena, je zdobena cimbuřím. Petrovický kostel je patrně pozůstatkem jednoho ze dvou zaniklých místních hradů.

Na stObrazekarém hradišti se zdvíhá románská kostelní věž nad vysokou, kůrkovou střechou presbyteria, zakončenou železným křížem a kohoutem umné kovářské práce. Kostel je obehnán vysokou zdí s cimbuřím jako nějaká dávná pevnost. Podpírají ji kamenné pilíře. Na hřbitovní straně nalézám výklenek s kamennou lavičkou a zbytkem staré střílny, branka patří gotice. Interiér kostela překvapí nejen architekturou, ale hlavně památkami. Na hlavním oltáři je barokní socha svatého Petra s papežskou tiárou na hlavě, alabastrový křížek řezala jistě ruka dovedná a citlivá, zatímco jiná vkreslila do omítky triumfálního oblouku v spleti úsporných čar znamení zvěrokruhu, z nichž jen některá se mi podařilo rozluštit. Obrazy dvanácti apoštolů nejsou všechny stejné umělecké hodnoty, ale tvář svatého Jana má v sobě všechny přednosti, kterými slyne veliké umění Brandlovo. I kopie, které rozpoznáme na první pohled, svědčí, že byly namalovány podle mistrovského vzoru. Tím byl Brandl sám nebo aspoň práce z jeho dílny.

Kašperské Hory

Hřbitovní kostel sv. Mikuláše

ObrazekGotická stavba z první poloviny 14. století stojí západně od města. Jde o trojlodní baziliku s hranolovou věží. V hlavní lodi najdeme dřevěný malovaný strop z roku 1700, dílo kašperského purkmistra Groffa, v presbytáři a v lodi se dochovaly gotické nástěnné malby. Při kostele se nachází barokní kaple sv. Anny.

Šikmé pruhy žitnišť a luk se svažují k hřbitovnímu kostelu svatého Mikuláše a kapli svaté Anny… Sytě modrý květ pilátu lékařského a citrónová žluť pupalky, vonící po citrónech, jsou jako z jiného světa. Blín a pelyněk patří spíš do těchto míst, kde cítíme prázdno po krocích odešlých, vyplňované občas naříkavými tóny umíráčku.

Chrám, založený německými horníky v první třetině čtrnáctého věku, napovídá svou prostranností mnoho o mohovitosti tehdejších osadníků, kteří si mohli dovolit celkem v krátkém čase dvě kostelní stavby, na tehdejší dobu jistě nákladné. Mohutné pilíře nesou kamenné zdivo, jehož hmotnost bychom na první pohled přisoudili době starší. Celkem chudá je výzdoba plastická, kromě okřídleného lva v sedilé; nebylo patrně v okolí dost tvárného materiálu ke kamenické práci. Oblouk mezi presbyteriem a lodí přepíná příčné břevno, na němž stojí kříž a postavy Panny Marie se svatým Janem, dobrá řezbářská práce ze šestnáctého století… Století sedmnáctému patří kruchta, omalovaná lidovým ornamentem, který se opakuje v květinových motivech na rovném dřevěném stropu lodi. Gotická freska se světicí, svatým Mikulášem a plebánem Fridrichem je přesně datována rokem 1330. V kapli svaté Anny nás upoutá především skupina šesti duší v očistci mezi ohnivými plameny, v sugestivní zkratce znázorněné pro všechny zatvrzelé hříšníky…

Zdouň

Kostel sv. Vavřince

ObrazekNedaleko Tedražic stojí na návrší nad říčkou Pstružnou pozůstatek zaniklé osady – raně gotický kostel ze 3. čtvrtiny 13. století (zdivo lodi a věž), s mladším presbytářem. Z věže do kostela procházíme profilovaným raně gotickým portálem, cennou kamenickou prací jsou i okna v presbytáři s původními plamínkovými kružbami. 

Od poslední chalupy ve vsi už vidíme románskou věž zdouňského kostelíčka svatého Vavřince, který sám jediný zůstal z celé osady, zaniklé v třicetiletých válkách. Lidová pověst mu přisoudila jednu mši, kterou prý zde dal sloužiti Jan Žižka, když táhl od Velhartic na Rábí. V chrámové lodi upoutá kříž Volfa Gotharda Perglara z Perglasu v Tedražicích, postavený sem na konci šestnáctého století. Pamětihodnější však je nápis, jehož starodávné veršování přibližuje nám nejen osobu donátorovu, ale i ducha doby. V rohu u kostelní zdi uzavírá železná mřížka ošetřovaný hrob, kde nějaká pozorná ruka vsadila čínské karafiáty, buxus, betunie a lobelky, právě kvetoucí do slunečného dne. Na černém mramorovém pomníčku čteme nápis, že zde odpočívá kněz jubilár Vojtěch Hlinka literárním jménem František Pravda, český spisovatel.

Nezamyslice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Významná dominanta krajiny – síňové trojlodí (sklenuté sklípkovou klenbou hvězdového vzorce označovanou také jako diamantová) s presbytářem na půdorysu rovnoramenného kříže, kvalitní výzdoba interiéru. Poblíž kostela barokní kaple sv. Erazima – hrobka rodu Lamberků, v níž najdeme mimojiné komplex vyřezávaného oltáře s lavicemi a kůrem, vrcholné dílo řezbáře Jana Rinta (19. století). Místní lidé si však při pohledu na kostel s hrobkou vzpomenou nejspíše na „kněžnu Káču“, prostou dívku, s níž se oženil jeden kníže Lamberk… Obrazek 

Rozhlížíš se po kraji. ...kostelík s vysokým jehlanem věže, gotickou Madonou na půlměsíci, kopií Grünewaldova Ukřižování, zmate napoprvé svými různorodými epitafy, jejichž provenience sahá až do oblasti alpské… Kníže Lamberk, pán na Žihobcích a Žichovicích, majitel Javorníku, dal sem přenést všechny náhrobní kameny svých předků z jejich štýrské vlasti. 

Zbynice

Kostel Zvěstování Panny Marie

ObrazekFarní kostel v jižní části obce z doby po polovině 13. století se sdruženými okénky ve věži a figurálně zdobenými krakorci. Mezi podvěžím a lodí se nachází raně gotický hrotitý portál s bohatě profilovaným ostěním, v přízemí věže sedlový portál, zařízení kostela je barokní.

Jako zjevení se zvedla nad hlubokým úvozem bílá románská věž zbynického kostela se šindelovou sedlovou střechou, naproti ní se usadila fara jako v nějakém Raisově románu a opodál postavili poschoďovou školus několika chalupami, vše v nezapomenutelně krásném seskupení. Myslil jsem přímo na některé motivy Josefa Mánesa, když jsem v jednom zimním podvečeru stál u klenutého kamenného můstku a díval se, jak se do průsvitných mrazivých nebes promítla modravá silueta této líbezné vsi…

Bukovník

Kostel sv. Václava

Obrazek

Jednolodní svatostánek byl vystavěn kolem poloviny 13. století, z té doby pochází například jižní portál. Ze sdružených oken věže se dochovalo jedno.

Hejná

Kostel sv. Filipa a Jakuba

ObrazekJednolodní kostel se čtvercovým presbytářem stojí nad obcí a pochází z druhé poloviny 13. století, z této doby je zachováno obvodové zdivo. K přestavbám došlo ve 2. polovině 16. století (klenba presbytáře) a počátkem století osmnáctého (vstupní portál, předsíňka na západní straně).

 

Budětice

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel z první poloviny 13. století, barokně upraven. Stavba je jednolodní s hranolovou věží, na venkovní straně západního štítu lze spatřit fragmenty plastické výzdoby (kamenné kančí hlavy), na jižní straně lodi původní půlkruhové okno. Dochována i kamenná křtitelnice ze 13. století.

Svojšice

Kostel sv. Jana Křtitele

ObrazekKromě tvrze je ozdobou vsi raně gotický jednolodní kostel ze 13. století, s barokními přístavbami. O původním zasvěcení svatému Martinovi svědčí oltářní obraz světce. Do stěn kostelíka jsou zasazené sešlapané kamenné náhrobníky připomínající rodinu Cílů ze Svojšic. Na hřbitově byl původně pochován český obrozenecký herec Jan Kaška, což připomíná pamětní tabule.

 Více fotografií kostelů zde.

 

Video

Deset století architektury - Středověký kostel v krajině

Několika pošumavským kostelům je věnován i jeden z dílů cyklu Deset století architektury, který lze shlédnout na stránkách České televize (12 minut).

 

Další informace - ODKAZY:

 

Základní informace o výše uvedených sakrálních stavbách jsou vybrány z Uměleckých památek Čech, všechny citace pocházejí ze Stehlíkovy Země zamyšlené. Fotografie jsou vlastní, s výjimkou zobrazení petrovického kostela, které najdeme v díle J. A. Gabriela Královské město Sušice a jeho okolí.